All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraFunnel Sequence Latency
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Oct 25, 2020

No incidents reported today.

Oct 24, 2020

No incidents reported.

Oct 23, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Oct 23, 12:11 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, kết nối Haravan - Lazada đang hoạt động không ổn định, dẫn đến đơn hàng từ Lazada không được sync về Haravan. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang phối hợp để xử lý.
Trong thời gian này, quý khách vui lòng lên Sellercenter vận hành.
Oct 23, 09:06 GMT+07:00
Oct 22, 2020

No incidents reported.

Oct 21, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Oct 21, 17:57 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, kết nối Haravan - Viettel Post đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc xử lý vận đơn qua Viettel Post. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang tích cực xử lý vấn đề này.
Oct 21, 17:19 GMT+07:00
Oct 20, 2020

No incidents reported.

Oct 19, 2020

No incidents reported.

Oct 18, 2020

No incidents reported.

Oct 17, 2020

No incidents reported.

Oct 16, 2020

No incidents reported.

Oct 15, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Oct 15, 11:05 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, kết nối Haravan - Giao Hàng Tiết Kiệm đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang phối hợp xử lý vấn đề này.
Oct 15, 10:28 GMT+07:00
Oct 14, 2020

No incidents reported.

Oct 13, 2020

No incidents reported.

Oct 12, 2020

No incidents reported.

Oct 11, 2020

No incidents reported.