All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraFunnel Sequence Latency
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Nov 28, 2020

No incidents reported today.

Nov 27, 2020

No incidents reported.

Nov 26, 2020

No incidents reported.

Nov 25, 2020

No incidents reported.

Nov 24, 2020

No incidents reported.

Nov 23, 2020

No incidents reported.

Nov 22, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 22, 01:33 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, hệ thống HaraSocial, HaraFunnel đang hoạt động không ổn định, dẫn đến tin nhắn load chậm và bot hoạt động chậm. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.

Trong thời gian này, Quý Khách vui lòng xử lý cuộc hội thoại tại Fanpage Facebook.

Trân trọng.
Nov 21, 21:39 GMT+07:00
Nov 21, 2020
Nov 20, 2020

No incidents reported.

Nov 19, 2020

No incidents reported.

Nov 18, 2020

No incidents reported.

Nov 17, 2020

No incidents reported.

Nov 16, 2020

No incidents reported.

Nov 15, 2020

No incidents reported.

Nov 14, 2020

No incidents reported.