All Systems Operational
Admin Operational
Website Operational
Hararetail Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Livestream Operational
HaraLoyalty Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Jun 13, 2024

No incidents reported today.

Jun 12, 2024

No incidents reported.

Jun 11, 2024

No incidents reported.

Jun 10, 2024

No incidents reported.

Jun 9, 2024

No incidents reported.

Jun 8, 2024

No incidents reported.

Jun 7, 2024

No incidents reported.

Jun 6, 2024

No incidents reported.

Jun 5, 2024
Resolved - Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Jun 5, 20:56 GMT+07:00
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jun 5, 16:45 GMT+07:00
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jun 5, 16:44 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, Meta đang gặp sự cố về hệ thống và APIs, ảnh hưởng đến Harasocial gửi hình ảnh đến người dùng không thành công.

Đội ngũ Haravan đang phối hợp với Meta để khắc phục sự cố.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.

Jun 5, 16:39 GMT+07:00
Jun 4, 2024

No incidents reported.

Jun 3, 2024

No incidents reported.

Jun 2, 2024

No incidents reported.

Jun 1, 2024

No incidents reported.

May 31, 2024

No incidents reported.

May 30, 2024
Resolved - Hiện tại, sự cố đã được Meta khắc phục xong.

Trân trọng.

May 30, 09:32 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, Meta đang gặp sự cố về hệ thống và APIs, bao gồm các dịch vụ của Messenge, gây ảnh hưởng đến việc vận hành tại Harasocial.

Chúng tôi sẽ cập nhật trạng thái xử lý khi có thông báo từ Meta.

Trân trọng

May 30, 09:07 GMT+07:00