All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Feb 23, 2024
Resolved - Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Feb 23, 17:48 GMT+07:00
Monitoring - Hiện tại, sự cố đã được xử lý. Đội ngũ Haravan đang theo dõi thêm về sự cố này.

Trân trọng.

Feb 23, 16:52 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, hệ thống quản trị Myharavan đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc truy cập vào trang quản trị. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang tích cực khắc phục sự cố này.

Trân trọng.

Feb 23, 14:49 GMT+07:00
Feb 22, 2024

No incidents reported.

Feb 21, 2024

No incidents reported.

Feb 20, 2024

No incidents reported.

Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024

No incidents reported.

Feb 16, 2024

No incidents reported.

Feb 15, 2024

No incidents reported.

Feb 14, 2024

No incidents reported.

Feb 13, 2024

No incidents reported.

Feb 12, 2024

No incidents reported.

Feb 11, 2024

No incidents reported.

Feb 10, 2024

No incidents reported.

Feb 9, 2024

No incidents reported.