All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
May 29, 2023

No incidents reported today.

May 28, 2023

No incidents reported.

May 27, 2023

No incidents reported.

May 26, 2023

No incidents reported.

May 25, 2023

No incidents reported.

May 24, 2023

No incidents reported.

May 23, 2023

No incidents reported.

May 22, 2023

No incidents reported.

May 21, 2023

No incidents reported.

May 20, 2023

No incidents reported.

May 19, 2023

No incidents reported.

May 18, 2023

No incidents reported.

May 17, 2023

No incidents reported.

May 16, 2023
Resolved - Hệ thống quản trị Myharavan gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến việc tạo, cập nhật sản phẩm; xử lý giao hàng và chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng.
May 16, 10:00 GMT+07:00
May 15, 2023
Resolved - Hiện tại, sự cố đã được khắc phục xong.
May 15, 23:00 GMT+07:00
Update - Hiện tại, Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc xử lý giao hàng đến các đơn vị vận chuyển; tạo, cập nhật sản phẩm. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.

Trân trọng.

May 15, 16:14 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định, dẫn đến việc tạo, cập nhật sản phẩm bị chậm. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.
May 15, 15:09 GMT+07:00