All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Dec 8, 2021

No incidents reported today.

Dec 7, 2021

No incidents reported.

Dec 6, 2021

No incidents reported.

Dec 5, 2021

No incidents reported.

Dec 4, 2021

No incidents reported.

Dec 3, 2021

No incidents reported.

Dec 2, 2021

No incidents reported.

Dec 1, 2021
Resolved - Hệ thống quản trị MyHaravan hoạt động không ổn định, dẫn đến tình trạng không thể đăng nhập vào hệ thống.
Dec 1, 02:00 GMT+07:00
Nov 30, 2021

No incidents reported.

Nov 29, 2021

No incidents reported.

Nov 28, 2021

No incidents reported.

Nov 27, 2021

No incidents reported.

Nov 26, 2021

No incidents reported.

Nov 25, 2021

No incidents reported.

Nov 24, 2021

No incidents reported.