All Systems Operational
Admin Operational
Storefront Operational
Static Operational
HaraFunnel Operational
HaraSocial Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Static Response Time
Fetching
Storefront Response Time
Fetching
Admin Response Time
Fetching
HaraFunnel Response Time
Fetching
HaraFunnel Sequence Latency
Fetching
HaraSocial Facebook Latency
Fetching
Past Incidents
Jan 15, 2021

No incidents reported today.

Jan 14, 2021

No incidents reported.

Jan 13, 2021

No incidents reported.

Jan 12, 2021

No incidents reported.

Jan 11, 2021

No incidents reported.

Jan 10, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 10, 10:27 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, kết nối Haravan - Viettel Post đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc xử lý vận đơn qua Viettel Post. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang tích cực xử lý vấn đề này.
Jan 10, 09:38 GMT+07:00
Jan 9, 2021

No incidents reported.

Jan 8, 2021

No incidents reported.

Jan 7, 2021

No incidents reported.

Jan 6, 2021

No incidents reported.

Jan 5, 2021

No incidents reported.

Jan 4, 2021

No incidents reported.

Jan 3, 2021

No incidents reported.

Jan 2, 2021
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 2, 11:14 GMT+07:00
Identified - Hiện tại, kết nối Haravan - Viettel Post đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc xử lý vận đơn qua Viettel Post. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang tích cực xử lý vấn đề này.
Jan 2, 10:24 GMT+07:00
Jan 1, 2021

No incidents reported.