Kết nối Haravan - Viettel Post đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Dec 12, 2022 - 15:41 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, kết nối Haravan - Viettel Post đang hoạt động không ổn định. Sự cố này làm ảnh hưởng đến việc xử lý vận đơn từ Haravan qua Viettel Post. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang tích cực phối hợp xử lý vấn đề này.
Posted Dec 12, 2022 - 09:05 GMT+07:00
This incident affected: Admin.