Hệ thống website đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Jul 18, 2023 - 16:28 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống website đang hoạt động không ổn định, ảnh hưởng đến việc tải giao diện bị chậm và cập nhật hình ảnh.

Đội ngũ Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.

Trân trọng.
Posted Jul 18, 2023 - 15:49 GMT+07:00
This incident affected: Storefront.