Kết nối Haravan - Shopee đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Jul 27, 2022 - 13:35 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Shopee đang gặp sự cố về hệ thống API, dẫn đến việc đồng bộ giữa Shopee và Haravan đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Jul 27, 2022 - 10:58 GMT+07:00
This incident affected: Admin.