Thông báo bảo trì hệ thống quản trị MyHaravan !
Scheduled Maintenance Report for Haravan
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Oct 01, 2022 - 05:00 GMT+07:00
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Oct 01, 2022 - 04:00 GMT+07:00
Scheduled
Haravan xin thông báo đến Quý Khách. Hệ thống quản trị MyHaravan sẽ được triển khai bảo trì từ 4h00 đến 5h00 sáng, Thứ 7, 01/10/2022.

Trong thời gian bảo trì, việc truy cập Hệ thống quản trị MyHaravan có thể bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng không đăng nhập được trong khoảng thời gian ngắn.

Đội ngũ kỹ thuật Haravan sẽ tiếp tục cập nhật các trạng thái mới nhất ở status này.

Trân trọng.
Posted Sep 27, 2022 - 14:45 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: Admin, Website, Static, HaraFunnel, and HaraSocial.