Kết nối Haravan - Shopee đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Feb 08, 2023 - 21:31 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Shopee đang gặp sự cố về server, dẫn đến việc đồng bộ giữa Shopee và Haravan đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Feb 08, 2023 - 15:27 GMT+07:00
This incident affected: Admin.