Kết nối Haravan - Shopee đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Oct 10, 2022 - 16:50 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm vấn đề này.
Posted Oct 10, 2022 - 13:35 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Shopee đang gặp sự cố về hệ thống API, dẫn đến việc đồng bộ giữa Shopee và Haravan đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của 2 bên đang tích cực phối hợp để xử lý vấn đề này.
Posted Oct 10, 2022 - 09:48 GMT+07:00
This incident affected: Admin.