Meta đang gặp sự cố hệ thống và APIs !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được Meta khắc phục xong.

Trân trọng.
Posted May 30, 2024 - 09:32 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Meta đang gặp sự cố về hệ thống và APIs, bao gồm các dịch vụ của Messenge, gây ảnh hưởng đến việc vận hành tại Harasocial.

Chúng tôi sẽ cập nhật trạng thái xử lý khi có thông báo từ Meta.

Trân trọng
Posted May 30, 2024 - 09:07 GMT+07:00
This incident affected: HaraFunnel, HaraSocial, and Livestream.