Hệ thống quản trị đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được xử lý.
Posted Jul 21, 2023 - 13:38 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Chúng tôi đang theo dõi thêm về sự cố này.

Trân trọng.
Posted Jul 21, 2023 - 10:37 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc cập nhật, tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng...

Đội ngũ Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.

Trân trọng.
Posted Jul 21, 2023 - 10:30 GMT+07:00
This incident affected: Admin.