Hệ thống quản trị đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hệ thống quản trị Myharavan gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến việc tạo, cập nhật sản phẩm; xử lý giao hàng và chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng.
Posted May 16, 2023 - 10:00 GMT+07:00