Hệ thống Quản trị, mục Sản phẩm, Đơn hàng đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Feb 23, 2023 - 14:22 GMT+07:00
Monitoring
Sự cố đã được khắc phục, chúng tôi đang theo dõi thêm về sự cố này.
Posted Feb 23, 2023 - 08:44 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống quản trị, mục Sản phẩm, Đơn hàng đang hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc cập nhật sản phẩm, đơn hàng. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang xử lý vấn đề này.

Trân trọng.
Posted Feb 23, 2023 - 07:59 GMT+07:00
This incident affected: Admin.