Meta đang gặp sự cố hệ thống và APIs
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Jun 05, 2024 - 20:56 GMT+07:00
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Jun 05, 2024 - 16:45 GMT+07:00
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Jun 05, 2024 - 16:44 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Meta đang gặp sự cố về hệ thống và APIs, ảnh hưởng đến Harasocial gửi hình ảnh đến người dùng không thành công.

Đội ngũ Haravan đang phối hợp với Meta để khắc phục sự cố.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.
Posted Jun 05, 2024 - 16:39 GMT+07:00
This incident affected: HaraSocial.