Hệ thống quản trị đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Sự cố đã được khắc phục.
Posted Jun 05, 2023 - 16:31 GMT+07:00
Monitoring
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục. Đội ngũ Haravan đang theo dõi thêm về sự cố này.
Posted Jun 05, 2023 - 16:17 GMT+07:00
Update
Hiện tại, Hệ thống quản trị Myharavan gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến việc tạo, cập nhật sản phẩm; xử lý giao hàng và chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.

Đội ngũ Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này. Thời gian khắc phụ dự kiến trong 1h làm việc. Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng.
Posted Jun 05, 2023 - 15:11 GMT+07:00
Identified
Hệ thống quản trị Myharavan gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến việc tạo, cập nhật sản phẩm; xử lý giao hàng và chức năng tìm kiếm sản phẩm, đơn hàng, khách hàng.
Posted Jun 05, 2023 - 14:53 GMT+07:00
This incident affected: Admin.