Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục xong.
Posted May 15, 2023 - 23:00 GMT+07:00
Update
Hiện tại, Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định, gây ảnh hưởng đến việc xử lý giao hàng đến các đơn vị vận chuyển; tạo, cập nhật sản phẩm. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình trạng xử lý trong status này.

Trân trọng.
Posted May 15, 2023 - 16:14 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, Hệ thống quản trị MyHaravan đang hoạt động không ổn định, dẫn đến việc tạo, cập nhật sản phẩm bị chậm. Đội ngũ kĩ thuật Haravan đang tích cực xử lý vấn đề này.
Posted May 15, 2023 - 15:09 GMT+07:00
This incident affected: Admin.