Hệ thống Quản trị, mục Báo cáo đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
Hiện tại, sự cố đã được khắc phục.
Posted Dec 19, 2022 - 20:49 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, hệ thống Báo cáo đang gặp sự cố, ảnh hưởng đến chức năng xem và truy xuất dữ liệu báo cáo. Đội ngũ kỹ thuật Haravan đang khắc phục sự cố trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng xử lý trong status này.
Posted Dec 19, 2022 - 19:30 GMT+07:00
This incident affected: Admin.