Kết nối Haravan - Giao Hàng Tiết Kiệm đang hoạt động không ổn định !
Incident Report for Haravan
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Oct 15, 2020 - 11:05 GMT+07:00
Identified
Hiện tại, kết nối Haravan - Giao Hàng Tiết Kiệm đang hoạt động không ổn định. Đội ngũ kỹ thuật 2 bên đang phối hợp xử lý vấn đề này.
Posted Oct 15, 2020 - 10:28 GMT+07:00
This incident affected: Admin.